ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เปิดบ้านเสวนาการพัฒนาท่าเรือบก Dry Port จังหวัดนครราชสีมา

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการโอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุนกับการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค การปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อรองรับโลจิสติกส์ทางการค้า ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
          การจัดโครงการเสวนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก ที่นำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคง จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาค รวมถึงจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และได้จัดการขนส่งประเภทนี้ไว้ในประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบกับการขนส่งในจังหวัดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการเป็นท่าเรือบกให้แก่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และตลาดการค้า ในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันเป็นการขยายตลาดการค้าชายแดน อีกทั้ง เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นำไปสู่การพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจภายในองค์กรต่อไป
          การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) กับการพัฒนาประเทศ โดย ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ โอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุน กับการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมาฯ โดย นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และนายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา การแบ่งกลุ่ม Work Shop และนำเสนอตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรม Logistic and supply chain และภาคการท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรม Logistic supply chain และภาคการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์