ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มกอช. ลงพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรทุเรียนแปลงใหญ่ให้ได้มาตรฐาน GAP

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ท่ากุ่ม-เนินทราย และติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี 2562 เพื่อเร่งส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GAP พร้อมตรวจสอบพบว่าเกษตรกร 38 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว มียอดการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก้าเท่า โดยจะนำมาเป็นโมเดลในพื้นที่อื่นด้วย โดยมี นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด และนายเรือง ศรีนาราง ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม - เนินทราย ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด