ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.อ.ตรัง จับมือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง เปิดใช้ “โรงละคร ม.อ.ตรัง” ให้บริการแก่ชุมชน

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะ ที่เข้าหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง ( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และมหาวิทยาลัยในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
          โดยในการพุดคุยหารือดังกล่าว ได้มีการกล่าวถึงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัยในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยน ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดตรัง วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม และเมืองคุนหมิง วัฒนธรรมชนเผ่า และการใช้โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน การบริการแก่ชุมชนและในด้านการจัดหารายได้ ให้เพียงพอในการบริหารจัดการโรงละคร ของมหาวิทยาลัยฯ.