ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13 สืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาพัฒนาการเกษตรไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          นายระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในโอกาสร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ"ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเขตจตุจักรกรุงเทพฯว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงานร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯและหน่วยงานภาคี 25 องค์กรอาทิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครและสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมภายในงาน "สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "ต่อยอดพระราชปณิธานสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ"โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการภายใต้แนวคิด "สืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาพัฒนาการเกษตรไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงานตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
          สำหรับกิจกรรมภายในงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการที่ด้านเกษตรที่น่าสนใจดังนี้ 1) นิทรรศการด้านการบริหารทรัพยากรน้ำดินและการปฏิรูปที่ดินโดยแสดงโมเดลจำลองการบริหารทรัพยากรป่าต้นน้ำและการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ (งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้) นิทรรศการการปฏิบัติการฝนหลวงและนิทรรศการKing Bhumibol World Soil Day award และ 2) นิทรรศการด้านการผลิตต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายผลด้านการตลาดอาทิการแสดงพันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ 5 สายพันธุ์ข้าวสี 4 ภาคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสี 4 ภาคนิทรรศการพันธุ์ดาหลาคือต้นดาหลาและดอกดาหลาและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยดาหลาการเลี้ยงผึ้งโพรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งโพรงจากโครงการฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมรวมถึงผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานการแสดงตู้ปลาทะเลปลาสวยงามรวมถึงนิทรรศการด้านงานสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ตลอดจนยังมีร้านกาแฟPang Muang co – op coffee ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอบ้านปางม่วงจังหวัดเชียงรายที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็นแบรนด์ของชุมชนและงานศิลปะหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
          นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและการฝึกอาชีพระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 อาทิการสาธิตการแปรรูปอาหารจากปลาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดยำดอกดาหลาน้ำดาหลาและน้ำสลัดจากดอกดาหลาและขนมจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นไอศกรีมโภชนาการสูง (จากต้นอ่อนข้าวสาลี) ในส่วนของการฝึกอาชีพเช่นการทำเดคูพาจการทำดอกมะลิจากรังไหมการเพ้นท์กระเป๋าลดโลกร้อนการผลิตน้ำหมักชีวภาพและการทาโลชั่นบำรุงผิวจากผึ้งการรีดนมโคด้วยเต้ายางการสอนแนะนำการทำบัญชีอย่างง่ายโดยมีสมุดบัญชีแจกให้กับผู้สนใจจะจดบันทึกบัญชีแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมอีกทั้งมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบืออย่างละ 1 คู่รวม 4 ตัวในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับโคกระบือที่ไถ่ชีวิตจะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ยากจนต่อไป
          "ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมนิทรรศการและรับของที่ระลึกจากบูทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งหลายหน่วยงานได้ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการจัดงานนิทรรศการที่หลากหลายให้ได้รับชม"นายระพีภัทร์กล่าว