ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“โครงการ 101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม

          "โครงการ 101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม" วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม นำโดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ สาขาการมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นพลังของแผ่นดิน โดยเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมและเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติ เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผู้ประสานงานและกำกับดูแลโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 223 คน