ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผลสำรวจปี 2562 ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ.เพิ่มขึ้น

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั่วประเทศของ กปภ.ประจำปี 2562 ผลสำรวจ กปภ. ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.102 (คะแนนเต็ม 5)
และพร้อมจะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น 
          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีโดยในปี 2562 ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างในลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนลูกค้าคาดหวังในอนาคต รวม 5,500 ตัวอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการน้ำประปาทั่วประเทศ
          ซึ่งผลสำรวจ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ กปภ. ในภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.102 (คะแนนเต็ม 5)
ซึ่งถือว่าลูกค้ามีความพึงพอใจบริการของ กปภ. ในระดับสูง สำหรับบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  3 อันดับแรก คือ ความพึงพอใจด้านการชำระค่าบริการและกระบวนการให้บริการ ได้คะแนน 4.167 รองลงมาเป็นความพึงพอใจด้านบริการของพนักงานในภาพรวม ได้คะแนน 4.144 และความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ ได้คะแนน 4.123 อย่างไรก็ตาม กปภ.จะเร่งปรับปรุงการบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่น การซ่อมท่อให้มีความรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงด้านการรับบริการเพื่อความสะดวกหลากหลายในการติดต่อรวมถึงการทำธุรกรรมกับกปภ.สาขาและการจดมาตรวัดน้ำประปาให้มีความถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย
          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจนับตั้งแต่ปี 2560 จนถึง 2562 กปภ.ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.00, 4.04 และ 4.10 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ กปภ.ต้องมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ