ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คิงส์เมนร่วมรักษ์โลก ลุย K-think ปี 3 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกคิดก่อนทิ้ง แก้ขยะล้นเมือง

          คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ผู้นำด้านงานออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า งานกิจกรรม และงานตกแต่งภายใน สานต่อโครงการ K-think ปี 3 หวังสร้างจิตสำนึกคิดก่อนทิ้งแก่เยาวชน พร้อมมอบถังขยะทำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมการทิ้งอย่างถูกวิธี และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง 
          นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และบริหารจัดการกิจกรรมการตลาด กล่าวว่า ปัญหาเรื่องมลพิษทางขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีก่อนมากกว่า 3 ล้านตัน โดยในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน เฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งขยะส่วนใหญ่มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา ทั้งเศษอาหาร พลาสติกและกล่องโฟม เป็นต้น และในอนาคตมีแนวโน้มว่าปัญหาขยะจะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 27 ล้านตันต่อปี ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการจัดการขยะแต่ละประเภทไม่ถูกวิธี เนื่องจากผู้ทิ้งขาดความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะที่จะสามารถช่วยให้ขยะแต่ละประเภทเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
          ล่าสุด คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของคิงส์เมนฯ ได้สานต่อโครงการ K-think ปีที่ 3 โดยทำการส่งมอบถังแยกประเภทขยะเพื่อการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องให้กับในโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม จำนวน 26 ใบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะและปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้กับเยาวชน อาจารย์ รวมถึงบุคคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้เรื่องขยะและสามารถแยกขยะได้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมละครสั้น รณรงค์การแยกขยะให้ถูกต้อง โดยน้องอาสาสมัครจากสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการคัดแยกขยะ ที่ทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมลดมลพิษทางอากาศ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
          "โครงการ K-think เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะจากต้นเหตุ ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะจากพฤติกรรมการทิ้ง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมลดมลพิษทางอากาศ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมความรู้ด้านการคัดแยกขยะที่ถูกต้องก็จะเป็นอีกวิธีที่จะสามารถลดขยะล้นเมืองได้อีกแรง" นายประวิชย์กล่าว