ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

GPSC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

          เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น รักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินให้เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และรองรับการลงทุนในโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
          การประชุมฯ ครั้งนี้ GPSC ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นำแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) มาประยุกต์ใช้ โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องการตกแต่งสถานที่ และการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดขยะเมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งจัดให้มีการแยกประเภทขยะ โดยขยะพลาสติกนำมารวบรวมและนำส่งไปจัดทำเป็นขยะเชื้อเพลิง หรือ Refuse Derived Fuel : RDF ของบริษัทฯ ต่อไป