ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สัมมนาเชิงปฎิบัติการสำหรับนักวิจัย ต่อยอดจากแนวคิดสู่นวัตกรรม การแพทย์

          หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (MORU) โดย iTPA ขอเรียนเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Diagnosis Tool Development Workshop" ในระหว่างวันจันทร์และวันอังคารที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมสยามแอทสยาม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
          วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อผลักดัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความต้องการ สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ เพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะให้กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ
          ซึ่งในงานจะมีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยโรค อาทิ
          - ความสำคัญของการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถสร้างนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ได้ในวงกว้าง
          - หลักและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา งานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์
          - นโยบายและกฏข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
          - ระบบนิเวศและอุตสาหกรรมการแพทย์และระบบสาธารณสุข
          นอกจากนี้ งาน Diagnostic workshop ยังเป็น โอกาสให้เกิดการพบปะหารือ เชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับการตรงจวินิจฉัยโรค จากหลายๆ ภาคส่วน ทั้งจาก หน่วยงานวิจัย อุตสาหกรรม โรงพยาบาล หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ที่มาจาก ภายในประเทศไทย และ นานาชาติ
          หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/72389973359 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iTPA@tropmedres.ac