ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วางแนวทางบริหารจัดการพัฒนาการใช้พื้นที่สวนลุมพินี

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยตามที่สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้รายงานแผนการพัฒนาสวนลุมพินีต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม. โดยระบุจะมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี คาดจะได้ผู้รับจ้างลงนามสัญญาในเดือน พ.ค. 2563 ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน ว่า กทม. ได้วางแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการใช้พื้นที่สวนลุมพินีให้เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่มาใช้บริการและมีศักยภาพรองรับปริมาณการใช้งานของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเริ่มจากดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ระบบระบายน้ำใต้ดิน ฝาบ่อพัก ทางเท้า ระบบไฟฟ้าใต้ดินและเขื่อน เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้สวน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว จะแบ่งพื้นที่ในการทำงานออกเป็นส่วน ๆ และมีการกั้นพื้นที่ก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงทางลาดบริเวณทางเท้าและอาคารต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้รถเข็นตามหลักการออกแบบ Universal Design อีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนเริ่มดำเนินการปรับปรุง กทม. จะติดตั้งป้ายประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของงานการปรับปรุงสาธารณูปโภค โดยระบุระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละส่วน แสดงแผนที่ ขอบเขตการทำงานของแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจน