ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: AKP คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2562

          ดร.พล สาเกทอง (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Acknowledgement ในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ที่ได้ทำการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิก รวมทั้งสิ้น 84 รางวัล นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทฯ โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งต้องการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)