ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เลนส์พลาสติกเปลี่ยนเป็นอิฐสร้างโรงเรียน

          TOG มอบอิฐบล็อกคอนกรีตผสมเลนส์พลาสติก สนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG มอบอิฐบล็อกคอนกรีตที่มีส่วนผสมเลนส์พลาสติกบด จำนวน 2,000 ก้อน ให้แก่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างห้องสมุดใหม่ให้แก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
          TOG เข้าร่วม "โครงการลดปริมาณของเสียและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์" ของหน่วยงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อศึกษาการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่กระบวนการการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) 
          การสนับสนุนเลนส์พลาสติกบดเพื่อนำไปผลิตอิฐบล็อกคอนกรีตที่มีส่วนผสมจาก เลนส์พลาสติก 58 ชิ้น ต่อการผลิตอิฐบล็อกคอนกรีต 1 ก้อน มีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย 4.35 เมกะพาสคัล ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมบล็อกคอนกรีตประเภทไม่รับน้ำหนัก (มอก.58-2533) เป็นอีกทางเลือกในการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป