ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้

          นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อติดตาม เร่งรัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่ยังมิได้ดำเนินการให้มีการขับเคลื่อนดำเนินการให้แล้วเสร็จ
          ตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรต่อไป
โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานสรุปภาพรวมการติดตามโครงที่ผ่านมา โดยมีแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งสี่ภาคทั่วประเทศไทยรวม จำนวน 78 โครงการ และได้มีการดำเนินการแล้ว จำนวน 28 โครงการ สำหรับพื้นที่ภาคใต้มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการรวม 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 4 โครงการ และที่จะต้องเร่งรัดอีก 5 โครงการและโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนเนื่องจากยังติดปัญหาสภาพพื้นที่ด้านต่างๆ จำนวน7 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเก็บกักน้ำสนับสนุนการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร 3) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเก็บกักน้ำและระบายน้ำออกสู่ทะเล 4) โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตหลายตำบลของอำเภอทุ่งสง 5) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเพื่อช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 6) โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร ของราษฎรในพื้นที่ 7) โครงการอ่างเก็บน้ำเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางพร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้สามารถขับเคลื่อนเพื่อสร้างประโยชน์สุขและเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพของราษฎร ต่อไป