ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งทดสอบฝีมือช่างไฟฟ้าก่อนส่งเข้าขั้นตอนประเมินฯ

          นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "วันที่ 4 สิงหาคม 2561 สนพ.นบ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่กรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอส พี อาร์ เอ็ม จัดทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 13 คน สำหรับช่างไฟฟ้าภายในอาคารกลุ่มนี้เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้วจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าภายใน 60 วันและดำเนินตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งบรรจุภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็น 1 ใน3 ภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดนนทบุรีให้ความสำคัญในการเร่งพัฒนากำลังคนให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้
          สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอส พี อาร์ เอ็ม เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี"