ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วศ. เปิดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          7 สิงหาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เป้าหมายส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะทางให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้าวิจัย โดยมีบุคลากรจากภาคการศึกษา ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          ทั้งนี้ วศ. โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชนและสถาบันการศึกษามีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ เช่น มาตรฐาน สิทธิบัตร ดังนั้นการเปิดอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ฯ จะช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสืบค้นเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ช่วยยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชนในประเทศ สู่ Thailand 4.0