ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ก.แรงงาน จัดประกวด สปก.ดีเด่น ปี 61

          ก.แรงงาน จัดประกวด สถานประกอบกิจการดีเด่น 5 ประเภท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกาศผลพร้อมมอบโล่รางวัล 13 ก.ย.61 นี้
          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมอบหมาย ให้ กพร. ดำเนินการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 5 ประเภท เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การพัฒนาทักษะฝีมือกำลังแรงงานของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
          นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า หลักเกณฑ์ในการประกอบการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้านทั้ง 5 ประเภท นั้น ได้แก่ ประเภทที่ 1 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป มีการพัฒนาฝีมือแรงงานครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ประเภทที่ 2 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน มีการพัฒนาฝีมือแรงงานครบถ้วนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ประเภทที่ 3 สถานประกอบกิจการที่รับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถานศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามหลักสูตรที่ขอรับรอง โดยจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) ประเภทที่ 4 สถานประกอบกิจการที่จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของตนหรือนำมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปจัดทำเป็นมาตรฐานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 1 สาขาในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) พร้อมกับนำมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดทำขึ้นไปกำหนดหลักสูตร
การฝึกอบรมและมีการนำหลักสูตรนี้ไปจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน และประเภทที่ 5 จะคัดเลือกจากสถานประกอบกิจการที่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) หรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency)
          นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการให้ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ เป็นศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นสถาน ประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือในการเปิดโอกาสรับผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าทำงาน เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 กพร.ประกาศผลพร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
          "การคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่น เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นแรงงานที่มีมาตรฐาน มีทักษะและความสามารถตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการปรับปรุงการทำงานและมีการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอีกด้วย" อธิบดี กพร. กล่าว