ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กสอ. ปลื้มผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ยอดคนเข้างานทะลักกว่า 1 แสนคน

          กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สรุปผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่าง 2 – 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ปลื้มได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานตลอด 4 วันอย่างล้นหลาม เผยยอดผู้เข้าชมงานกว่า 1 แสนคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจสมัครเข้ารับบริการโครงการต่าง ๆ กว่า 5,700 คน และมียอดการขอสินเชื่อมากกว่า 600 ล้านบาท
          นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 4 หมื่นตารางเมตร โดยผนึกกำลังระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัย รวมทั้งเปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร นำเสนอแนวคิดหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "Thailand Industry 4.0: Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย" สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ก็คือ การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ที่ได้กำหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจจนสามารถแข่งขันในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยเครื่องมือและตัวอย่างการปรับเปลี่ยนธุรกิจจากธุรกิจต้นแบบมาจัดแสดงภายในงาน ทั้งการนำเสนอแนวคิดการนำ Robot และระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึง เข้าใจ สร้างบุคลากร และพัฒนาทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม โดยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับ SMEs ไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ SMEs ไม่จำเป็นต้องลงทุนกับระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่เลือกลงทุนเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ แนวทางการจัดงานยังเป็นการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันเครือข่าย และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่เป็นองค์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Brother) มาร่วมสนับสนุนนำเสนอเทคโนโลยีและวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดงให้กับวิสาหกิจรายเล็กๆ ได้มีแนวทางและจุดประกายทางความคิดสู่การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของตนต่อไป

สำหรับผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 4 วัน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี โดยมียอดผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 119,131 คน ยอดผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้สู่ Industry 4.0 ที่มีมากถึง 40 หัวข้อ จำนวนประมาณ 4,600 คน ขณะที่ยอดขายภายในงานซึ่งเน้นการนำสินค้ามาทดสอบตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุค 4.0 มียอดการจำหน่วยรวมทั้งสิ้น 21,359,118 บาท (ไม่รวมยอดจำหน่ายรถยนต์) ยอดขอสินเชื่อ Financial Loan รวมจำนวนกว่า 637,900,000 บาท และยอดผู้ขอรับบริการโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) จำนวน 4,200 ราย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center:Thai–IDC) จำนวน 1,426 ราย และโครงการ Big Brotherจำนวน 110 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching จำนวน 83 คู่ ก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท
          การจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ จำนวน 6 โซน ดังนี้ 1. โซน Royal Pavilion เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 2.โซนนิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม (Dialogue of Industry Shift 4.0) นำเสนอทิศทางของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลก ประเด็นสำคัญ และปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย 3. โซน Global & SME Innovation Showcase เป็นพื้นที่หลักในการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มี นวัตกรรมระดับโลก และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเกษตรแปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ (2) กลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 (3) กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4. โซน Business Matching เป็นการดำเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นจากเมืองต่างๆ ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและและผู้ประกอบการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Digital Value Chain 5. โซน University & Maker Club เพื่อแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยยุคใหม่กับการ Transform ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนากำลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่ Maker Club ที่นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของเมกเกอร์จากทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพทางการตลาด และแสดงความก้าวหน้าของเมกเกอร์ไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาประเทศสู่ "Thailand 4.0" พร้อมกิจกรรม Workshop และ 6. โซน Premium Outlet ซึ่งเป็นการคัดสรรสินค้าและบริการ คุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศมากกว่า 300 ร้านค้า มาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ
          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม Food Truck หรือผู้ประกอบการรถขายอาหารเคลื่อนที่ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหารเกาหลี ร้านไก่ทอด ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านเครป ร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินมานำเสนอแพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์และบริการ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และกิจกรรมพิเศษเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงจับคู่ด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแนวทางและโอกาสการปรับเปลี่ยนธุรกิจพร้อมนำเสนอกลไกการยกระดับ SMEs ทุกกลุ่ม ทุกมิติ ทั่วประเทศ