ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ – เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วม…ดำเนินชีวิตช่วงฤดูฝนปลอดภัย

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ เก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืชไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำ วางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ เมื่อเกิดอุทกภัยให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง อพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย ปิดสวิตช์ไฟ และ สับคัทเอาท์ ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้น หรืออยู่บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ ไม่เดินหรือขับรถข้ามลำน้ำที่มีระดับน้ำท่วมสูง และกระแสน้ำไหลเชี่ยว เมื่อจำเป็นต้องเดินผ่านเส้นทางน้ำท่วม ให้ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง สวมรองเท้าบูท หาวัสดุที่ลอยน้ำได้ยึดเกาะ ไม่เดินลุยน้ำในช่วงเวลากลางคืน จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย
          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา และริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย ดังนี้ การเตรียมพร้อมรับมือ ติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย อาทิ พยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัยปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำทะเลหนุน พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ อาทิ ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำมีสีขุ่นข้น จะได้อพยพหนีภัยอย่างทันท่วงที เก็บกวาดขยะ และกำจัดวัชพืชไม่ให้อุดตัน ท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้โดยสะดวก วางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงและแข็งแรงอยู่เสมอ วางแผนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยกำหนดจุดปลอดภัยที่พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง จดจำเส้นทางหนีภัยไว้หลายเส้นทางพร้อมเข้าร่วมการฝึกอพยพ จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย กรณีอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ ให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ปิดสวิตช์ไฟ และสับคัทเอาท์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้นหรือ อยู่บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด กรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่ ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย ไม่เป็นเส้นทางไหลของน้ำหรือแนวดินถล่มไม่เดินข้ามลำน้ำที่มีระดับน้ำท่วมสูง และกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะอาจถูกน้ำพัด ทำให้จมน้ำเสียชีวิต ห้ามขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง เพราะความแรงของกระแสน้ำอาจพัดรถจมน้ำ ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วม ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง เพื่อป้องกันการพลัดตกท่อระบายน้ำ สวมใส่รองเท้าบูท เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและ ของมีคม หาวัสดุที่ลอยน้ำได้ยึดเกาะ อาทิ แกลลอน ยางในรถยนต์ จะช่วยป้องกันการจมน้ำ ไม่เดินลุยน้ำในช่วงกลางคืน เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำ กรณีต้องเดินทางช่วงกลางคืน ให้ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง และใช้ไฟฉายส่องนำทาง ข้อควรระวัง เพื่อป้องกันภัยในช่วงน้ำท่วม ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง และกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัด หรือเป็นตะคริว ทำให้จมน้ำเสียชีวิต ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำเข้ามาอาศัยในบ้าน โดยเฉพาะบริเวณใต้ตู้ รองเท้า ผ้าเช็ดเท้า ไม่เข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้า และสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุทกภัย จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างปลอดภัย