ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ป.ป.ช.จัดแถลงข่าวการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

          นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
          สำหรับรายละเอียดในการจัดกิจกรรม ช่วงเช้า โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การผสานพลังสร้างประเทศไทยใสสะอาด" หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 จำนวน 6 ห้องย่อย คือ
          ห้องที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "จิตพอเพียงต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน"
          ห้องที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชน"
          ห้องที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "หนทางสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
          ห้องที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "นวัตกรรมการป้องกันการทุจริต"
          ห้องที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต"
          ห้องที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "Citizen Feedback : จากโครงการต้นแบบ ขยายผลสร้างความโปร่งใส ลดเงื่อนไขการทุจริตคอร์รัปชัน"

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ โดยผ่านมุมมองที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ ความตื่นตัวต่อผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการดำเนินงานและกระบวนผลักดันยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ลุกขึ้นมีทำหน้าที่และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 อันจะส่งผลให้ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50