ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

          กระทรวงมหาดไทย จัดงาน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561 พร้อมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
          เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 126 อย่างภาคภูมิ มั่นคง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดงาน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561 ขึ้น และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างทีดีสืบต่อไป
          วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั้นก็คือ "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิดกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 เป็นเวลาถึง 126 ปีในการนี้เพื่อเชิดชูเกียรติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เป็นที่ปรากฏ ในความเสียสละในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน สร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดงาน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำประ 2561 ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลงานที่มีต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานครโดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศ ร่วมงานดังกล่าว
          โดยรูปแบบของงานที่จัดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ ยังได้มีการนำเสนอประวัติ ความเป็นมาของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบถึงความสำคัญของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งการนำเสนอผลงาน เพื่อส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเชิงบวกต่อสาธารณชน
          นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการจัดงาน"วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ในครั้งนี้ว่า "ขอแสดงความยินดีกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในครั้งนี้ กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคมและเศรษฐกิจรวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยมีจุดมุ่งหมายในทุกภารกิจหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ภายในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผมขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
          "ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างศรัทธาจากประชาชน ให้เกิดขึ้นกับสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ยืนหยัดมาอย่างยาวนาน โดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ได้อย่างแท้จริง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับศรัทธามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่ในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชน สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ เพื่อความภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูล และความยั่งยืนของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน สืบไป"
          ดังนั้นจะเห็นว่า "กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" เป็นตัวแทนของระบบราชการในส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน อีกทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ประชาชน ขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน และมีคุณธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายสู่1ความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป