ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กิจกรรมศึกษาดูงาน “Upcycling and Eco Products Promotion” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 3-8 กันยายน 2561

          ด้วย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน "Upcycling and Eco Products Promotion" ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ศึกษาและเรียนรู้แนวทางการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์โดยเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ การส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) และเยี่ยมชม ECO-EXPO Korea Fair 2018 ณ COEX Mall เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าชมงานนิทรรศการแสดงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธีม See, feel, Enjoy 'Good Consumption' Festival
          ในการนี้ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและบริษัทในเครือต่อไป โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถส่งใบสมัครไปยังโทรสาร 02 345 1266-7 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/LkGhUV ภายในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 นี้