ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ (สนพ.อุตรดิตถ์) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยดำเนินการในพื้นที่ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์
          วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล นายอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึก 47 คน สาขา การทำขนมไทย ผู้เข้ารับการฝึก 20 คน สาขา การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
          ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 25 คน สาขา การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆและอาหารว่าง มีผู้เข้ารับการฝึก 25 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และสาขา การก่ออิฐ ผู้เข้ารับฝึกจำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ดำเนินการฝึก ณ อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เข้ารับการฝึกอาชีพในครั้งนี้จำนวน 137 คน
          ทั้งนี้ นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีความรู้ มีทักษะฝีมือ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ก้าวพ้นขีดความยากจน โดยจะเร่งดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2561นี้