ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมในงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน ” ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์จากสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัดและสินค้าแปรรูปคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "ร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ระหว่างวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมกลุ่มสตรีสหกรณ์หมู่บ้านหุบกะพงและกลุ่มอาชีพ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี ภายในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "ร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 7 - 14 สิงหาคม2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้กรอบแนวคิด "สืบสานศาสตร์ศิลป์ บนผืนดินพระราชา " ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ สวน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
          สำหรับนิทรรศการในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านหุบกะพง และได้มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มสตรีสหกรณ์ในโครงการตามพระราชประสงค์ห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฎรที่อพยพมาอยู่อาศัยในหมู่บ้านหุบกะพง ซึ่งได้พระราชทานที่ดินทำกิน ตั้งแต่ปี 2507 และทรงพระราชทานคำแนะนำให้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงาน ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นำป่านศรนารายณ์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการจักสานเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ต่อมาในปี2524 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับงานศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์หุบกะพงไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชาวบ้านหุบกะพงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ยึดถือ คำขวัญที่ว่า "ในหลวงให้ที่ พระราชินีให้อาชีพ" จึงได้ช่วยกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากลมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นป่านศรนารายณ์ในพื้นที่หุบกะพงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด
          อย่างไรก็ตามกลุ่มสตรีสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าจากป่านศรนารายณ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการทำหัตถกรรมป่านศรนารายณ์ พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนมาให้คำแนะนำถึงวิธีการนำเส้นใยของป่านศรนารายณ์มาสร้างสรรค์ให้เป็นกระเป๋า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกะพง มากว่า 40 ปี ปัจจุบันสามารถสร้างยอดขายให้กับสหกรณ์ประมาณ 100,000-200,000 บาทต่อเดือน สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เดือนละ 5,000-15,000 บาท ต่อราย ประกอบกับสินค้าก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง งานหัตถกรรมป่านศรนารายณ์นับได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน หุบกะพง และเป็นอาชีพที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน โดยสหกรณ์ได้ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่านศรนารายณ์ และร่วมกันสืบสานอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ให้ดำรงอยู่คู่กับหมู่บ้านหุบกะพงต่อไป
          ขณะที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน โดยให้ราษฎรมาเป็นสมาชิกในที่ดินจัดสรรรวมกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักวิชาการแผนใหม่และปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้โดยอาศัยเทคนิคใหม่ ๆ และจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด เข้ามาดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจด้านให้สินเชื่อ รับฝากเงิน ส่งเสริมชาวบ้านรวมกลุ่มเพื่อทำอาชีพการเกษตร เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่แบบแบบกรงตับ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มแปรรูปสับปะรด กลุ่มเกษตรกร แบบผสมผสาน กลุ่มแปรรูปขนุน กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มผู้ทำกระดาษสาจากใบสับปะรด เป็นต้น 
          ภายในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 นอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการแล้วยังมี การสาธิตการแปรรูปสับปะรดกวน และจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแปรรูป โดยสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพรุ่นแรก ของโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า หมวก และของตกแต่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่12" นอกจากจะได้ชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานแล้ว ยังได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริด้วย โอกาสนี้ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ 12 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.