ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วธ. ฉลอง “วันอาเซียน” ปี 61 เปิดตัวหนังสือวัฒนธรรมอาเซียน “วิวิธ อาเซียน” จัดนิทรรศการภาพถ่าย-เสวนาบอกเล่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน 5-26 ส.ค.นี้

          วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) ประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือและนิทรรศการภาพถ่าย "วิวิธอาเซียน" (Vivid ASEAN) มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
          นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล โดยเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียนและนานาชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงค์เพื่อยอมรับความแตกต่างหลากหลายและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เมียนมาและเวียดนามดังนั้น ในวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็น "วันอาเซียน"
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องใน "วันอาเซียน" ประจำปี 2561 วธ.ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยจัดทำหนังสือและจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย "วิวิธอาเซียน" (Vivid ASEAN) เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่บอกเล่าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวอาเซียนอย่างมีชีวิตชีวา แสดงถึงการรับวัฒนธรรมจากหลากถิ่น การประยุกต์ปรับใช้จนมีแบบฉบับเฉพาะตน จนอาจกล่าวได้ว่าอาเซียนแห่งนี้ คือเอกราชแห่งความหลากหลายที่แท้จริง ทั้งนี้ หนังสือ "วิวิธอาเซียน" (Vivid ASEAN) มีเนื้อหาทั้งงานเขียนและรูปภาพที่บอกเล่าถึงเรื่องราวความหลากหลายของชาวอาเซียนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนต่างได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเปอร์เซีย อินเดีย จีนและชาติตะวันตก เข้ามาแต่ได้มีการปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชาติ ทั้งนี้ หนังสือ "วิวิธอาเซียน"(Vivid ASEAN) จะมอบให้กับห้องสมุดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-book ผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้ของวธ. นอกจากนี้ กำลังจัดทำเป็นภาษาอังกฤษในชื่อเดียวกันนี้คือ "Vivid ASEAN" เผยแพร่ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และชาวต่างชาติ เพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและปีวัฒนธรรมอาเซียนปี 2562 ด้วย
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากจัดทำหนังสือวัฒนธรรมอาเซียนแล้ว วธ.ยังจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2561 ประกอบด้วยวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. จัดเสวนาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนผ่านหนังสือ "วิวิธอาเซียน" และกิจกรรมการสาธิตทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และวันที่ 5-26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-17.00 น. นิทรรศการภาพถ่าย "วิวิธอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยจัดแสดงภาพถ่ายส่วนหนึ่งจากหนังสือ "วิวิธอาเซียน"และเป็นผลงานภาพถ่ายของกลุ่มสห+ภาพ ชุมชนคนถ่ายภาพ ที่มุ่งนำเสนอด้านที่เหมือน และด้านที่แตกต่างหลากหลายของสังคมอาเซียน ซึ่งดึงดูดคนจากทั่วโลกให้มาเยือนภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 หรือ www.m-culture.go.th