ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนและผลการดำเนินงาน ส.ป.ก. จังหวัดปัตตานี

          เมื่อวันพุธที 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนและผลการดำเนินงานส.ป.ก. จังหวัดปัตตานีโดยมี นางสาวนันทิยา แวนาแว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจรังวัดและแผนที่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและผลประโยชน์ พร้อมด้วย นางพัทธยา อุบาลี นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.ปัตตานี และส.ป.ก.ยะลาให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน (งานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภารกิจ ส.ป.ก.)  ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
          ทั้งนี้ การตรวจติดตามงานของหัวหน้าผู้ตรวจราชการส.ป.ก.ได้ให้ความสำคัญ การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้ซักถาม รับฟังผลการดำเนินงานภารกิจของ ส.ป.ก. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ และแนวทางการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนงานการปฏิบัติงาน และการติดตามผลผลิตที่ 1(แผนการจัดที่ดิน) การติดตามผลผลิตที่ 2 (เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร ส.ป.ก.และเกษตรกรใน พื้นที่อย่างสัมฤทธิ์ผล