ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ส.ป.ก.นครราชสีมา

          วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) และคณะ ได้ตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 และตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ส.ป.ก.นครราชสีมา โดยมี นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
          ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการทำงานและการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของงานจัดที่ดิน งานพัฒนา รวมถึงงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป