ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 และตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ส.ป.ก.บุรีรัมย์

          วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) และคณะ ได้ตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 และตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ โดยมี นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
          ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการทำงานและการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของงานจัดที่ดิน งานพัฒนา รวมถึงงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
          เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวสมจิตร วรรณไกรโรจน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
          1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 20 แห่ง ณ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
          2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงเกษตรกร นายสุวรรณ ศรีษนาราษฎร์ บ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
          3. โครงการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล บ้านปลื้ม ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์