ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงวิทย์ตรวจติดตามการดำเนินงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

          ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจติดตามการดำเนินงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 90 ปี วิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวตอนหนึ่งว่า "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาเกษตร และผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดี มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ...ทั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง" ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
          ดร.ธเนส เตชะเสน ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. กล่าวว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายในการดำเนินงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จังหวัดชัยนาท ที่ต้องการนำ วทน. ไปช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ " 1 ตำบล 1นวัตกรรมเกษตร" เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าถึง วทน. ทางการเกษตร จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม และโครงการยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดชัยนาท...กิจกรรมในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค มุ่งให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเข้าสู่การเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญ ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มเกษตรกร ประมาณ 500 คน ประกอบด้วยกิจรรมการระดมความต้องการผู้ประกอบการโอทอปเชิงลึกในด้านผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าโอทอปและด้านนวัตกรรมการเกษตร ได้แก่ เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากครามและครั่ง เทคนิคการทอและการเลือกเส้นด้าย เทคนิคผ้านุ่ม งานผ้าด้นมือและถักโคเชต์ การผลิตสบู่จากสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการเตรียมสถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด อย. การสร้างมูลค่าและการลดต้นทุนในภาคเกษตรกรรมด้วยพลังงานทดแทน ระบบอัตโนมัติในการเกษตร : กรณีศึกษาการปลูกผักด้วยน้ำแนวตั้งในร่ม เทคนิคการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและช่องทางในการจัดจำหน่าย น้ำพริกหน่อไม้ดองและน้ำพริกปลาร้า การฝึกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับการเพิ่มมูลค่าและการสื่อสารแบรนด์ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฏานและเห็ดฟาง