ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วว.จัดสัมมนาพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หวังแลกเปลี่ยนประสบการณ์/สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย

          นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "The 1st Innofood Academy : พัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างไร ให้ไปได้ไกลและโดนใจผู้บริโภค" ซึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะแก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคและเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจาก วว. และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในหัวข้อเรื่อง...บทบาทของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังไปได้ไกลในตลาดโลก ข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขั้นตอนและแนวทางการยื่นขอการรับรองเพื่อตรวจประเมินระบบมาตรฐานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ...กลยุทธ์การทำธุรกิจและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากรจากเครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ หจก.บางกอก อโล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำว่านหางจระเข้วีไรส์ (V-Rise) บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เจเล่บิวตี้/เจเล่ไลท์ และบริษัทยูเรก้าคอฟฟี่ จำกัด

          อนึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. มีบทบาทหน้าที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านอาหารสุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก...นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 ที่ต้องการพัฒนาอาหารในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการใช้ วทน.