ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ข่าวร้อยเอ็ด ประธานเป็นผู้ตรวจราชการกรม (นายเจริญชัย พรรณาภพ)

          เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) และคณะ ได้ตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 และตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวิทยา ขยันยิ่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
          ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ รวมถึงให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของงานจัดที่ดิน งานพัฒนา รวมถึงงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป