ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามภารกิจ และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูที่ดิน เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองไม้แก่น หมู่ 10 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
          ทั้งนี้ การตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ความสำคัญ และกำชับการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งให้แนวคิด รับฟังผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผล การให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนงาน/โครงการ และการติดตามผลผลิตที่ 1(แผนการจัดที่ดิน) การติดตามผลผลิตที่ 2 (เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประโยชน์แก่บุคลากร ส.ป.ก.และเกษตรกรใน พื้นที่ส.ป.ก.ร่วมปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์โดยแท้