ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการส.ป.ก.ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดนราธิวาส

          เมื่อวันพฤหัสบดีที 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนและความก้วหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานของส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธนชัย เงินมาก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 
          ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจรังวัดและแผนที่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.นราธิวาส ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ตามนโยบาย และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน (งานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ) ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
          ต่อมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการส.ป.ก. ได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดเก็บเอกสารสำคัญอาทิ เอกสารส.ป.ก.4-01 เอกสารรายงานสรุปข้อมูลของส.ป.ก. ทั้งให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรับฟังผลการดำเนินงานภารกิจของ ส.ป.ก. ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนงานการปฏิบัติงาน และการติดตามงานการจัดที่ดิน การติดตามงานที่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย อ้นเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นทีอย่างยั่งยืน