ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาในจังหวัดพิษณุโลก

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการเดินหน้าหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา พร้อมกับให้แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแก่ผู้บริหารงานของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการฯ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด หมู่ 3 ต.วังมะสะ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก