ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ในพื้นที่ จ.ชุมพร

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ ลงพื้นที่ หมู่บ้านเขาชันโต๊ะ หมู่ 8 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ที่ติดตั้งแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งจากการ ลงพื้นที่พบว่าการดูแลอุปกรณ์ทุกจุดติดตั้งของหมู่บ้านแต่ละชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในการดูแลอุปกรณ์ การแจ้งเหตุขัดข้อง หรือให้คำแนะนำการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเบื้องต้น รวมถึงจำนวนจุดติดตั้งไม่เพียงพอ สำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรอยู่หนาแน่น และมีความต้องการใช้บริการเน็ตประชารัฐมากกว่า 1 จุด เนื่องจากลักษณะของหมู่บ้านที่แต่ละหลังคาเรือนมีการกระจายตัวทำให้เกิดระยะทางห่างจากจุดติดตั้ง ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เห็นควรเน้นสร้างการรับรู้ในชุมชน หน่วยงานระดับจังหวัด และในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสการเข้าถึงของผู้สูงอายุ โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นหรือภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สำหรับการค้าขายสินค้าและบริการออนไลน์ โดย ให้รู้เท่าทันภาวะตลาด การขนส่งสินค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงอนุรักษ์ของพื้นที่ชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั่วถึง ตลอดจนการติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน หรือถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีความสนใจได้มีความรู้และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561