ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2561 “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เพื่อเป็นการผลักดัน ส่งเสริม และให้กำลังใจรัฐวิสาหกิจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในปีต่อ ๆ ไป ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และประกาศ ผลงานที่โดดเด่นของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ นอกจากนี้ SOE Award ยังเป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคมได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2561 สคร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นภายใต้แนวคิด "รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"เพื่อแสดงให้เห็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัลในงาน
          นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือ SOE Award ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้กำหนดรางวัลใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจใน 2 ด้าน คือ
          1. ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรหรือโครงการพี่เลี้ยง โดยเป็นการจัดคู่รัฐวิสาหกิจ จำนวน 18 คู่ ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยรัฐวิสาหกิจทั้งคู่ต้องมีการกำหนดแผนงาน ปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานที่ยังมีจุดบกพร่อง รวมถึงกำหนดผลลัพธ์ร่วมกันให้มีความชัดเจน ซึ่งนอกจากผลลัพธ์ในด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดแล้ว ยังส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุน เกิดความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง โดยมีรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยงเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กร รวมถึงโครงการการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรยังถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐวิสาหกิจให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดแนวคิดในการต่อยอดทางธุรกิจและสามารถสร้างการเติบโตและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต
          2. ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐวิสาหกิจในการกำหนดแผนงาน ดำเนินงานตามแผนงานรวมถึงกำหนดผลลัพธ์ร่วมกันให้เป็นรูปธรรม สำหรับรางวัลทั้ง 10 ประเภท ประกอบด้วย 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2.รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 6. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น และ 10. รางวัลความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปีนี้