ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้าภารกิจ ส.ป.ก.และโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง

          เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นายจำเรียง นิธิกรกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำนินการตามแผนงาน/โครงการ นโยบาย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ตามแผนผลผลิตที่ 1 แผนงานการจัดที่ดิน จัดที่ดินของรัฐ (X-Ray) โดยดำเนินการรังวัดแล้ว 562 ไร่ สอบสวนสิทธิ 166 ราย ผ่านคปจ.แล้ว 127 ราย การรับมรดก/โอนสิทธิ (รังวัดแบ่งแปลง 383.23 ไร่.สอบสวนสิทธิ แบ่งแปลงและเต็มแปลง 264 ราย จัดที่ดินชุมชน รังวัดที่ดินแล้วซึ่งอยู่ระหว่างคำนวณรายการรังวัดและจัดทำรายละเอียดแผนที่แปลงที่ดิน รวม 232-3-15 ไร่ 422 แปลง 416 ราย) และผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน อาทิ การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้ยังมีแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร 800,000 บาท การจัดเก็บหนี้สิน หนี้ครบ 1,680,514.02 บาท/124 ราย)