ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: เยี่ยมชุมชน CIV จังหวัดพิจิตร

          เมื่อเร็วๆนี้ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่2นับจากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ให้เกียรติลงพื้นที่เยี่ยมการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village:CIV) หรือ "หมู่บ้านCIV" ในชุมชนย่านเก่าวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามแนวประชารัฐ ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มี อายุกว่า 100 ปี โดยนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด (คนที่3นับจากขวา) และชุมชนย่าน เก่าวังกรดให้การต้อนรับ ณ จังหวัดพิจิตร