ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

บตท. บรรยายพิเศษ“ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ SEPA” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโส และนางสาวนันทวัน ศักรานุกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) กรณีศึกษา บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย" ให้แก่คณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี รศ. ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย โดยกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อสังคมของ บตท. ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) จัดขึ้น ณ สำนักส่งเสริมและอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์