ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมบัญชีกลางทำความเข้าใจการจ่ายเงิน ช.ค.บ

          กรมบัญชีกลางชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับเกินสิทธิหรือโดยไม่มีสิทธิ ย้ำให้ส่วนราชการช่วยตรวจสอบเพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและฟ้องร้องต่อศาล 
          นางญาณี แสงศรีจันทร์ โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ หากเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงาน หรือกลับเข้าทำงานในส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เนื่องจากเงิน ช.ค.บ. เป็นเงินช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ กลับเข้ารับราชการจะทำให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพในขณะนั้น ดังนั้น กรณีดังกล่าวหากยังได้รับเงิน ช.ค.บ. ย่อมไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นการได้รับเงินซ้ำซ้อน กรณีที่กรมบัญชีกลางตรวจสอบพบข้อมูลการได้รับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่าว เนื่องจากมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการดำเนินการตรวจสอบ
          โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวจึงต้องงดจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเรียกคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ทำให้ผู้ที่ถูกงดจ่ายและเรียกเงินคืนมีการร้องเรียนและฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาที่มีข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันในหลายคดีว่า การงดจ่ายเงินและการเรียกเงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนคลัง กรมบัญชีกลางสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่าง กรณี นาย ก. ผู้ได้รับเบี้ยหวัด กลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเดือนจากทางราชการแล้วยังคงรับเบี้ยหวัดต่อไป ต่อมาได้ย้ายประเภทเป็นรับบำนาญปกติเหตุทดแทน บำเหน็จดำรงชีพ และ เงิน ช.ค.บ. เมื่อตรวจพบกรณีดังกล่าว จึงต้องงดเบิกบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ และเงิน ช.ค.บ. พร้อมทั้งเรียกเงินที่ นาย ก. ได้รับไปตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการส่งคืนคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครอง เป็นต้น 
          เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนและการฟ้องร้องคดีซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอความร่วมมือส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่บรรจุใหม่ว่าเป็นผู้รับหรือมีสิทธิรับเงินเบี้ยหวัด บำนาญและเงิน ช.ค.บ. จากทางราชการอยู่ก่อนหรือไม่ และสำหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญและเงิน ช.ค.บ. จากทางราชการอยู่ ขอให้แจ้งส่วนราชการต้นสังกัดที่รับเงินและส่วนราชการที่กลับเข้ารับราชการให้รับทราบถึงการรับเงินประเภทดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาและงดเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับได้ในทันที