ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการส.ป.ก.ตรวจติดตามความก้าวหน้าภารกิจ ส.ป.ก.และโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดตรัง

          เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นางสาวรัตนา ตรีรัตนพันธ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ นโยบาย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ตามแผนผลผลิตที่ 1 แผนงานการจัดที่ดิน จัดที่ดินของรัฐ (X-Ray) โดยดำเนินการรังวัดแล้ว 778.35 ไร่ สอบสวนสิทธิ 440 ราย การรับมรดกสิทธิ/โอนสิทธิ (รังวัดแบ่งแปลง และเต็มแปลง) 241.87 ไร่.สอบสวนสิทธิ แบ่งแปลงและเต็มแปลง 101 ราย มอบ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 101 ราย การตรวจสอบการถือครองที่ดิน 4,492 แปลง เนื้อที่ 65,363 ไร่ การสแกนซองสารบบที่ดิน 843 ซอง) และผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน อาทิ การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้ยังมีแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร 31 ราย วงเงิน 1,500,000 บาท การจัดเก็บหนี้สิน หนี้ครบ 1,282,468 บาท/50 ราย)