ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดใหญ่ งาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ย. นี้ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ ตั้งเป้าส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพเกษตรจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังแถลงข่าวการจัดงานของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ว่า "งานของดีจากชายแดนใต้เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าและผลผลิตจากชายแดนใต้เป็นรูปธรรม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายในชื่องาน "ของดีจากชายแดนใต้" ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าชายแดนใต้ และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
          ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา โดยการจัดงานปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 10) กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการจัดงาน ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้ารวม 10 วัน เป็นมูลค่า 13.188 ล้านบาท สร้างรายได้และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้จำหน่ายและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
          ด้านนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 นี้ มีพื้นที่การจัดงานกว่า 3,000 ตารางเมตร คัดสรรสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพื้นเมืองภาคใต้ (โรตี ชาซัก ข้าวยำ น้ำบูดู ข้าวมันไก่เบตง) และกิจกรรมสาธิต/ฝึกอาชีพ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย และจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2561 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.mof.or.th www.ortorkor.com