ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงดิจิทัลฯ ไทย จับมือ กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคม ฟินแลนด์ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 9 สาขาสำคัญ

          กระทรวงดิจิทัลฯ ผสานความร่วมมือ กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันใน 9 สาขา มุ่งยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สู่ความร่วมมือยั่งยืนในระยะยาว
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคม แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ นายมิกา ลินติแล่ะ (H.E. Mr. Mika Lintilae) เป็น ผู้ร่วมลงนาม ว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการค้า การแลกเปลี่ยนด้านเทคนิค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน การพัฒนาด้านเทคนิค การขยายตลาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความเท่าเทียม เกิดประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนำไปสู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระยะยาว
          สำหรับสาขาความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในการกำกับดูแล และนโยบายด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล 2) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีและดิจิทัล ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital content) และการบริการที่เกี่ยวข้อง 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ และการพัฒนาการให้บริการ 4) นวัตกรรมด้านดิจิทัล เช่น Big data, Internet of Things (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 5) ระบบนิเวศด้านดิจิทัล รวมถึงเมืองอัจฉริยะ 6) โอกาสด้านดิจิทัล เช่น การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมโอกาสและศักยภาพของประชาชน (Digital inclusion) และเทคโนโลยีดิจิทัล 7) การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 8) ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Startup ผู้ประกอบการใหม่ และ SME ในด้านดิจิทัล และ 9) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          ความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ จะดำเนินการในลักษณะการแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ผ่านการจัดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศระหว่างกัน เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้นจะร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 3 ปี และจะขยายความร่วมมือโดยอัตโนมัติต่อไปตามความเหมาะสม
          ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสหารือข้อราชการ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กับ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Ms.Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างไทยกับฟินแลนด์ และมีความประสงค์จะร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ เมื่อเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ จึงได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และนำมาซึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างไทยกับฟินแลนด์
          พร้อมการลงนามฯ ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ฟินแลนด์ ยังได้นำคณะนักธุรกิจชั้นนำทางด้านพลังงานและธุรกิจดิจิทัลระดับโลก จากบริษัทต่างๆ ได้แก่ AIRBUS, BC PLATFORMS, CHEMPIS, CS CONTROL SOFTWARE, DUCTOR, EVOLTA, MEDICONSULT, MIRASYS, NOKIA, SATEL, ST1 RENEWABLE ENERGY, THE SYNERGY COMPANY FINLAND, TRIMBLE SOLUTIONS, VALMET, VALOE CORPORATION, WATREC, WIREPAS และ WARTSILA CORPORATION เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ รวมทั้งจะได้มีโอกาสเข้าพบและหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ด้านเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย