ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงวิทย์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จ.ระยอง สู่ยุคดิจิทัล

          วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่ออุตสาหกรรม" กระตุ้นความสำคัญของทักษะในยุคดิจิทัลต่อการพัฒนาองค์กร และอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 100 ท่าน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกร และนักคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ดร.จันทร์เพ็ญ ฯ กล่าวว่า สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
          ต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากสารสนเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยความรู้ในงานวิจัย และงานทดสอบ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่สภาพแวดล้อมดิจิทัล มีผลทำให้ความต้องการที่จะเข้าถึงสารสนเทศนั้นมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการที่เราสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และเกิดการนำข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายและหลากหลายนั้นไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
          การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคลังความรู้
          ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "ดิจิทัลเปลี่ยนโลก ปรับตัวอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด" โดย นางลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวนิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา การบรรยายพิเศษเรื่อง "ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรมของกรมวิทยาศษสตร์บริการ" โดย นายนภดล แก้วบรรบต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวอรวรรณ หอหิรัณย์ขจร Product trainer บริษัทบุ๊คเนท จำกัด พร้อมทั้งนิทรรศการนำเสนอบริการเพื่ออุตสาหกรรมของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) และศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยอง