ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมติดตามความก้าวหน้าภารกิจ ส.ป.ก.และโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดกระบี่ กำชับแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

          เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นายธีระนันท์ มิ่งเมือง รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ นางกุลธิดา ดวงภักดี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ นโยบาย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ตามแผนผลผลิตที่ 1 แผนงานการจัดที่ดิน จัดที่ดินของรัฐ (X-Ray) โดยดำเนินการรังวัดแล้ว 4,054.16 ไร่ สอบสวนสิทธิ 346 ราย ผ่านคปจ. 150 ราย การรับมรดกสิทธิ/โอนสิทธิ (รังวัดแบ่งแปลง และเต็มแปลง) 3,107 ไร่ สอบสวนสิทธิ แบ่งแปลงและเต็มแปลง 298 ราย มอบ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 279 ราย การตรวจสอบการถือครองที่ดิน เนื้อที่ 13,305 แปลง 224,914 ไร่ การสแกนซองสารบบที่ดิน 470 ซอง) และผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน อาทิ การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน) การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้ยังมีแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ซึ่งมีแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง) การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร วงเงิน 400,000 บาท การจัดเก็บหนี้สิน หนี้ครบ 580,266.55 บาท/ 58 ราย)