ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วว./พันธมิตร โชว์ผลงานนิทรรศการ อบรมอาชีพ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เกษตรกร

          นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง วว. และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแพรวา อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ....กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เกษตรกร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ อาทิ การทดสอบคุณภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติเพื่อขอรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การยกระดับผู้ประกอบการโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร การเพาะเลี้ยงเห็ดตีนแรด/เห็ดเผาะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสารพิษ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากมะม่วงตามหลักการอุตสาหกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่และวุ้นเพื่อสุขภาพจากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเหนียวดำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการขยายพันธุ์พืช