ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เลขาธิการส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายภาชน์ จารุภูมมิก ผู้อำนวยการสำพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสภาเกษตรแห่งชาติ ผู้แทนสำนักกฎหมาย นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร