ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ชูงานวิจัยบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้สหกรณ์

          กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเป็นองค์กรของชุมชนที่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชูงานวิจัยบันได 7 ขั้นของมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมคัดเลือกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ที่มีผลงานดีเด่น 4 แห่ง เป็นตัวอย่างสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการช่วยพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิก
          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2561 โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในวิธีการปฏิบัติงาน นโยบาย และแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รวมกว่า 230 คน โดยมุ่งเน้นให้สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก
          การจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมถึงศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นองค์กรของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพของสมาชิก โดยอาศัยหลักการและวิธีการสหกณ์ โดยทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยวางแผนการผลิตให้มีความต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และสหกรณ์โครงการหลวงจะสนับสนุนเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตหรือเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดสร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต และคัดแยกผลผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในโครงการหลวงมีรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งในปี 2536 เป็นระยะแรกเริ่ม ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์อีก 10 แห่ง และกลุ่มอาชีพ 1 แห่ง มีสมาชิก 659 คน มีทุนดำเนินการ 6.7 ล้านบาท จวบจนวันนี้ผ่านมาเป็นเวลากว่า 25 ปี มีสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงจำนวน 49 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง มีสมาชิกรวม 9,821 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 75 ล้านบาท
          สำหรับในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้คัดเลือกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น โดยสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ อันดับที่ 1 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับที่ 2 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และอันดับที่ 3 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด จังหวัดลำพูน สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 16 ราย และมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ได้แก่ นายอติชาต จักร์คำปัน หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จังหวัดเชียงใหม่
          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ ทั้งงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาอาชีพ การผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มที่ยั่งยืนของมูลนิธิปิดทองหลังพระร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันศึกษาและจัดทำเครื่องมือในการวัดสถานะความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามบันได 7 ขั้น ซึ่งแต่ละสหกรณ์สามารถนำไปประเมินสถานะของตนเองได้ โดยแต่ละขั้นจะแบ่งเป็น ตั้งแต่ระดับบุคคล ขยายเป็นการรวมกลุ่มในองค์กร และขยายสู่พื้นที่ภายนอก ซึ่งหากสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงสามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ก็จะทำให้สหกรณ์สามารถพัฒนาได้ตรงจุด สามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงาน มีเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน โดยสหกรณ์จะต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และชุมชนได้อย่างแท้จริง