ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือบริษัทการบินไทย ขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร หนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จ.ฉะเชิงเทรา สู่ครัวการบินไทย

          นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐอย่างแท้จริง ที่อาศัยจุดแข็งของจังหวัดฉะเชิงเทราในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงชั้นดีมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในระดับสูง และยังเป็นการสนับสนุนระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการตลาดนำการผลิตระดับพื้นที่และในการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
          ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" มาจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงขายผลผลิต โดยคำนึงถึงจุดเด่นของจังหวัด ศักยภาพการผลิต ความต้องการของตลาด และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 18 เขต ใน 77 จังหวัด เป็นผู้ให้คำแนะนำแบบ Coaching และขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มพูน ความมั่งคั่ง และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดเพื่อขยายโอกาสทางการค้าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร และสนับสนุนการ สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการสร้างตราสินค้าร่วมกันโดยอาศัยตราสินค้าของครัวการบินที่มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ
          โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการขับเคลื่อนงานในการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้มีกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งได้กำหนดให้มีการดำเนินงานผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ในฐานะสหกรณ์แม่ข่ายที่จะดำเนินธุรกรรมร่วมกับฝ่ายครัวการบินโดยตรง ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของความร่วมมือตามแนวทางการตลาดนำการผลิตอย่างแท้จริง โดยอาศัยกลไกของสหกรณ์การเกษตรและจะพัฒนาให้เป็นการใช้ Big Data ในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรไทย และจะเป็นแรงส่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายยังได้วางแนวทางในระยะต่อไป ที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพชนิดอื่น ๆ ให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์เมนู เพื่อครัวการบินไทยโดยเฉพาะ และที่สำคัญจะพัฒนาเพื่อต่อยอดสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม โดยใช้นวัตกรรมการขายในรูปแบบ Online to Offline หรือ O2O (โอ-ทู-โอ) โดยเริ่มจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูง ในลักษณะของ Mango Gift Boxสำหรับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้บนเครื่องบินขณะเดินทางเข้าประเทศไทยหรือระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วไปรับสินค้าได้เลยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศของตนผ่านบริการขนส่งของการบินไทยอีกด้วย