ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เร่งดำเนินงานช่วยยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 10จังหวัดเป้าหมาย

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานภาคการศึกษาเครือข่าย ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน
          นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานภาคการศึกษาเครือข่ายที่ได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงช่วยพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และปัตตานี ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งยังได้เร่งรัดการดำเนินงานช่วยยกระดับผู้ประกอบการในประเด็นปัญหาที่สำรวจพบเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุตามแผนงานโครงการภายในเดือนกันยายนนี้
          ในการนี้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รายงานผลการดำเนินงานซึ่งได้มีการการรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPเข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งจะได้มีการประเมินวิเคราะห์ผู้ประกอบการดาวเด่นสำหรับผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคตสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพด้วย