ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของ 4 จังหวัดชายแดนใต้

          นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11" เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยการจัดงานในปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 10) มียอดการจำหน่ายสินค้า จำนวน 10 วัน เป็นมูลค่า 13.188 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้จำหน่ายและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ แบ่งเป็น หมวดอาหารปรุงสุก อาหารแปรรูป ผลไม้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสินค้าหัตถกรรม โดยมีสินค้าเด่นที่จำหน่ายภายในงาน เช่น ข้าวมันไก่เบตง โรตีชาชัก ลองกอง ทุเรียน สละอินโด เส้นหมี่เบตง อาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ ทั้งการสาธิตและฝึกอาชีพ มีหลักสูตรที่น่าสนใจจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ที่สวยงาม การแสดงดนตรีร่วมสมัย และนิทรรศการจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย
          "การจัดงานของดีจากชายแดนใต้ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ที่สามารถขยายผลและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากชายแดนใต้ต่อไป" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว